???? ?? ?? ???? ??? ??? ??????? ??????
سه شنبه ، ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ ، ۱۸:۲۸

????????? ? ????????? ????? ? ???? ???? ??

نوشته شده توسط  ???? ???? ???? ???
امتیاز این گزینه
(0 رأی)

???? ????? ?????? ???? ???? ?????? ?? ????? ?????? ? ??????? ? ?????? ???????. ????? ?????? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ????? ? ?? ????? ??? ???? ? ??????? ?? ????????? ??????? ????? ???????? ??? ?? ???? ?????? ?????? ?? ???????? ???? ???????.

?? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ???????? ???? ???? ??????? ????????? ? ????????? ?????? ???? ???? ???? ???? ?? ?????? ???????. ??? ???? ????? ???????? ??? ?? ?? ????????? ???? ? ????? ?? ???? ???????? ??????? ? ??? ???? ?? ??? ???? ? ?????? ???? ???? ????? ????.

?? ????? ????? ????? ?? ???? ????? ? ??? ?? ????? ???????? ???????? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ???????????? ??????????? ? ?????? ??????? ?? ???? ??????? ???? ?? ??? ???? ?????? ???????.

?????

?? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ? ????? ?? ???? ????? ??????? ???? ?? ????? ????? ? ????? ????? ? ????? ??? ??????? ?????? ? ??????? ??? ?????? ??? ??? ???? ?????. ?? ???? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ? ????? ??? ???? ????? ?? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??????? ??????? ??? ???? ? ???? ??? ???? ? ??? ???? ?? ? ?? ??? ?????? ?????? ????? ???? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ? ????? ???? ????? ?? ????? ????? ??? ??? ?? ??? ???? ???.

???????? ?????

???? ?? ????? ??????? ????? ???? ??? ???? ???? ??????? ?????? ??????? ????? ??????.

?????

?? ????? ? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ???? ????? ????? ???????? ? ???? ??? ????? ?? ????. ????? ?? ????? ?????? ?????? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ??? ???? ????? ???? ???? ?? ????? ??????? ??? ????? ????? ?????? ? ???? ?????? ????? ????? ? ???????? ?????? ??????? ????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ? ?????? ? ???? ????? ?????? ??? ???? ? ?????? ????? ???. ?? ??? ??? ???????? ????? ?????? ? ???? ???? ???? ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ???? ? ???? ?? ????? ???. ??? ?? ??????? ????? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ????? ???? ????? ?????? ? ??? ?????? ??? ????? ???. ???? ???? ? ????? ?? ?? ????? ?????? ??? ?? ?? ???? ????? ??? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ? ????????? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ???? ?????? ???. ???? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ? ???? ??? ????? ???? ?????? ???? ???? ?? ??? ? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ?????? ????? ?????? ? ???? ????? ??? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ????? ? ???????? ???? ?? ?????? ???? ???? ???? ????? ???? ??? )???? ? ???????1385? 289(.? ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?????????? ???? ????? ?? ??????? ?????? ? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ? ????? ??? ??? ??????? ? ?? ?? ????? ?????? ?? ??????? ???? ??? ???? ? ????? ????? ???? ??? )?????? 1350? 187 -192(.

????? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ????? ???? ??? ?????? ????? ??????? ??????? ? ?????? ????? ?? ???? ??? ???? ????? ?????? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ? ??????? ???? ??? ???? ????? ?????. ?? ??? ????? ?? ????? ?????? ? ????? ?? ?? ?? ??????? ?? ???.

?????? ??????

??? ?? ???? ?? ??????? ??? ???? ?????? ????? ??? ? ?? ??? ???? ?????? ?????? ????? ???? ??? ???. ????? ???? ????????? ? ?????? ???? ????? ?? ??? ?? ??????? ?? ?? ??? ????? ?????? ??? ?? ???????? ??? ????? ?????? ?????? ???? ? ?? ????? ???? ??? ????? ?? ????? ????? ???????? ???. ??? ?? ?? ????? ??? ?? ??? ???? ??????? ??? ????? ?? ? ??????? ??? ?? ???? ? ???? ?? ?????? ???? ???)??????1385 ?83(??? ????? ??? ?? ????? ?????? ?????? ????? ?????? ???? ???)????????1346?38?(sirox,1967, 94 - 93 .????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????-?? ?? ???? ? ???? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ???? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ???? ???.

????? ???? ????

???? ????? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ??? ???? ???? ? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ?????? ???? ???? ?????? ? ??????? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ????? ??? ? ?? ????? ???? ?????? ????? ??? ???. ?? ???? ???? ?? ????? ????? ???? ? ???? ??????? ??????? ??? ???? ???????? ??????? ???? ?? ? ??????? ?????? ? ????? ?? ??? ???? ????? ???. ????? ??? ???? ????? ?? ???? ?????? ?? ????. ????? ??? ?????? ????? ?? ????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ??? ??????? ???? ? ??????? ?????. ????? ????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ? ????? ????? ? ????? ?? ???? ??? ?? ????? ???? ? ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ??? ????.(?? ? ?????? ?? ?????? ?????? 1388? ???? ??? ??????)

???? ????? ???? ???? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ? ????? ??????? ???????? ???????? ? ????? ??? ??? ?? ????. ???? ????? ?? ???? ??????? ?? ?????90????? ?? ??? ???? ??? ?? ????. ??? ???? ????? ?? ??? ??????? ???? ??? ?? ?????11 12??? ?? ???? ?? ??????? ?? ???? ????? ???? ??? ???. (????? ? ????? ?? ???????1392? ?????? ????? ????? ??? ????????? ????? ???)

????? ????

??????? ?? ?? ???? ????? ??? ?? ??? ????? ????? ??? ?? ??? ??? ???? ????? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ?????? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ?????? ?? ?? ????? ??? ???? ? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ??????5/1??? ????? ?? ?? ??? ????? ????? ??? ???. (?????1) ?? ??? ?????? ???? ???? ???? ???? ??????? ??? ? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ????? ???? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ?? ?? ??????? ???.

???? ??? ???? ??? ????? ???? ? ????? ???? ?????? ??

??? ?? ????? ????? ??? ??? ????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ??? ??? ????? ????? ?????. ????? ???? ?????? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ? ?? ??? ?????? ?? ?? ???? ???? ????? ??? ? ?? ???? ???? ? ???? ?? ???? ?????? ??? ????? ????? ????? ???? ?? ??? ? ??? ????? ?? ??? ????? ?? ???. ??? ????? ???? ?? ??? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ???? ? ?? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ??? ?????. ?? ????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ?? ?? ????? ?? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ????. ??? ???? ??? ?????? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ???? ? ???? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ?? ??? ???????? ????? ?? ??? ? ????? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ?????? ?? ????.

??????? ????????

???? ??? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ??? ????? ? ????? ???? ????? ????? ?? ????? ???? ????? ???. ????? ???? ??? ??? (???) ? ?? ???? ??? ??? ? ??????? ???? ?? ??? ???? ????? ? ??? ?????? ??? ?? ?? ????? ??? ??? (????? 1351 ? 176) ?? ??? ??? ????? ??? ????? ?? ????? ???? ?????? ??? ? ??? ???? ??? ? ?????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ? ??? ?? (????? ?? ????? ???? ? ????? ? ???? ???) ?? ???? ? ???? ? ????? ????? ?? ?????.

?? ???? ?????? ?? ?????? ???? ???? ??????? ?? ??? ??? ???(????????) ???? ???: ??? ???? ??????? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ?? ? ??? ???? ????? ????? ????? ????? ? ????? ?????? ???? (??????????) ? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ????? ?? ??? ???.

?? ??? ???? ?? ???????????? ????? ??? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ???? ??? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??? ??? ??? ??? ?? ????? ?? ????? ???? ??? (????1347 1348? 53)

?? ???? ?? ??? ?? ? ??? ???? ???? ?? ?? ?? ????? ????? ?????? ??? ??? ?? ???? ?????? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ?????? ????. ????? ?? ??? ??????? ?? ???? ??? ?????? ?? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ?? ???.

?? ??? ?????? ??? ?? ???? ?????? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ????? ??? ???? ???? ? ?? ?????? ???? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?? ???????? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ? ?? ?? ??? ?? ??????? ????? ????? ??? ???. ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? ???? ? ???? ?? ?? ?????? ?????? ????? ???? ??? ???????? ?? ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ??????? ???? ? ???? ????? ??? ???? ??????? ???. (???? ???????? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ????). ??? ?????? ??? ????? ?????? ?? ???? ?????? ??? ??????? ???? ?????? ?? ???? ?????? ???? ?? ???? ? ??? ?????? ???.

????? ???? ?????? ??? ?? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ? ?? ?? ? ?????? ???? ??? ???? ????? ???. ????? ?????? ? ?? ?? ????? ????? ? ????? ?????? ??? ??? ?? ????? ???? ???. ???? ??? ????? ? ????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ??? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? ????? ? ????? ???? ? ??? ?????? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ??? ????? ? ???? ????? ??? ???? ????? ???.(?? ? ?????? ?? ?????? ?????? 1388? ???? ??? ??????)

?? ??????? ????? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ? ????? ???? ????? ???? ???? ??? ???)?????6 (.????? ???? ????? ?? ????? ?? ???? ? ?????? ????? 500 ?? 525 ?.? ???. ??? ????? ????? ???? ?? ??? ???? ? ???? ?? ???? ?? ????.?? ????? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ??10 ??? ?????? ????? ? ????? ??????? ????? ??????? ???? ???? ???? ?? ? ??? ???? ??? ??? ? ?? ??????? ?? ????? ??????? ???? ????? ? ??????? ?? ? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ???? ???. (????? ? ????? ?? ?????? (1392)??????? ????? ????? ??? ????????? ????? ???)

??????? ???? ?????:

???? ? ??????? ??? ???? ?? ??? ?????: ??????? ?? ?? ???? ???? (??????? ??????? ??? ???) ??? ? ???? ????? ???? ?? ??? ????? (?? ????? ???????) ??? ??? ?? ?? ?? ??????? ??? ????? ?? ?? ?? ????: ??? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ????? ?? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ?? ???? ??? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ????? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ?????? ??? ????? ????? 1085

???? ???????? ???? ?? ???? ?????: ??????? ?? ?? ???? ???? ????? ? ???? ??? ? ??????? ?? ? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?????? ? ????? ??? ?? ???? ???? ???.

???? ???????? ???? ?? ??? ?????: ???????? ??? ????? ????? ???.

????????? ? ????????? ????? ???? ???? ??

?? ????? ??? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ?????? ????? ????? ???? ???? ?? ???? ? ???? ?? ????? ????? ???. ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ???? ? ?????? ? ??? ?? ????? ??? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ?? ??? ???? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ????? ????? ???? ???? ? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ????.

? ????? ????? ??? ???? ????? ???? ??? ?? ?? ??????? ????? ?? ?? ??? ???????? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ? ?? ??? ? ??????? ???? ? ????? ???????? ?? ????. ???? ???? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ????? ?????? ???? ????? ???? ? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ?????? ???? ???? ????. ??? ????? ???? ???? ??? ?...???????? (??????? ????? ?????? ????? ??????) ??? ?? ?? ???? 7 ??? 8 ??? ????? ???? ????? ?? ???? ? ??? ?????? ?? ???? ?? ?? ????. ?????? ?? ??? ????? ?? ???? ?????? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ????? ??? ???? ???? ?????? ? ?? ??? ???? ???. ??? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ?? ????? ????? ? ????? ????? ?? ?????? ???? ?? ??? ??????? ?? ??? ????? ???? ?? ?????? ??? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ???.

???????? ????? ???? ????

?? ??? ??? ???? ???????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ???? ???? ? ???? ???? ????? ???. ?? ??? 1391 ?? ????? ? ?????? ? ????? ?????? ??? ? ?? ??????? ?????? ????? ?????? ????? ?????? ????? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ????. ?? ????? ??? ?????? ???? ??? ???????? ?? ??? ????? ??? ??? ????? ?? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ???? 5 ?? 6 ??? ???? ??? ?? ??? ? ???? ?? ???. ?? ????? ? ???? ????????? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ???? ? ?? ????? ??? ????? ?????? ????? ???. ???????? ??? ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ????. ??? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ???? ???? ??? ?????? ?? ???? ??? ??? ????? ???? ?? ?? ??? ???? ? ???? ??? ??? ???? ?? ? ??? ???? ?? ????? ?????? ? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ? ??? ???? ????? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????? ? ?? ???? ???? ??? ? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ?? ??? ??? ? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ???. ?? ??? ???? ?? ??? ???? ????(?) ? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ?? ?????? ??? ???. ????? ?? ?? ?? ????? ???? ??? ???? ????? ?? ???? ?????? ????? 1384 ???? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ?????. (?? ? ?????? ?? ?????? ?????)

??????????? ??????

????? ? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ????? ????? ?? ??? ? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ?????.

????? ?? ????? ?? ????????? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ?? ?????

????? ???? ???? ????? ?? ?? ??? ???? ?? ????? ???? ???? ???? ?? ???? ? ?? ????? ??? ???? ???? ??

?????

?? ???? ?? ????? ???? ????????? ????? ? ????? ????? ?????? ? ???????? ??????? ?? ?? ????? ??? ?? ??? ?? ???? ????? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ? ????? ????? ???? ????? ? ??? ?? ??? ???? ? ???????? ????? ?????? ?? ?? ??? ??? ???? ???. ???? ??????? ???? ???? ?????? ?? ???? ?????? ????? ?????? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ????? ?? ??? ?????? ?? ????? ???????? ??? ????? ?? ? ????? ???? ?????? ?? ??? ???? ? ?????? ?? ???? ????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ??????. ??? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ????? ??????? ??? ?? ?? ?????? ?? ?????? ???? ??? ???? ???? ???? ????? ? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ???? ? ?? ??? ??????? ?????????? ???? ??????? ????? ????? ????? ???. ???? ??????? ? ??????? ???? ?????? ????? ??? ????? ????? ? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ????? ?????????? ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? ???.

??? ?????? ? ????? ? ?? ?? ??? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?? ? ??? ??? ????? ?? ????????? ??? ?????? ?? ????? ??? ????? ???? ???? ? ??? ???? ? ????? ?? ?? ????? ?? ????? ??? ?? ????? ????? ? ??? ??? ? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ????? ? ??????? ????? ????? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ????????? ???? ??? ???????? ??? ???? ? ????? ????? ? ??????? ???? ???? ????? ? ???? ??? ? ??????? ???????? ?? ? ????? ?? ???? ???.

????????: ??? ????? ?????-??????? ???? ?????????? ??????????? ???? ????? ??????

????? ?????

?? ? ?????? ?? ?????? ??????(1388)????? ??? ??????

????? ? ????? ?? ?????? (1392)??????? ????? ????? ??? ????????? ????? ???

???????????? ?? ???(1346)?????? ???????? ? ??????????? ????????????????????? ????? ????? ???????????

???? ????? ? ????? ? ????(1387)???? ?? ??? ?????? ??? 8 : ?????? ?????

??????? ???? ????(1387)?????? ??????? ????? ???????? ????????????????? ???? ????? ?????.

????? ????? ????)1365(? ????? ?? ?? ????? ??? ? ??? ????? ???????? ???????? ???? ?????

????? ????? ? ?????? (1384)? ???? ?????? ????? ???????? ????? ???????? 4? ??? 4? ???????? ????? ???????? ?????? ????? ??? ????? ????.

????? ????? ? ??????(1385) ? ???? ?????? ????? ???????? ????? ???????? 1? ??? 4? ???????? ????? ???????? ?????? ????? ??? ????? ????.

?????? ??? ???? (5013)? ?????? ???? ?????? ??????? ??? 2? ????? ??????.

????? ????? ??? ???? ?????(1380)? ???? ???????? ????. ??????? ??? ?????? ??? 1? ???????? ?????? ????? ?????? ????? ?????.

????? ?????(1347_48).?????? ????? ?? ?????. ???? ??? ? ????. ?????77 ? 78 ? 56_52

?????? ????.1351 ???? ? ????? ?????? ?? ???? ?????? ?????? ?????. ???? ??? ? ???? )????? (121: ? 62_72.

???? ???????? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ????? ????? ?? ??? ???? ?? ? ??? ?????? ?? ??? ???? ????? ?? ????.

??????? ? ????????? ????? ? ???? ???? ??

???????? ???? ???? ??????? ???????? ?????? ????????? ??? ???? ????? ???

سایر مطالب این مجموعه: « ??????? ??? ???? ???????? ???? ????

افزودن نظر


کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

???????

?? ????? ?? ??????? ?? ???????? ????? ? ??????? ???? ???? ????.


????? ???

????? ????? ?? ??????

بنر

???? ?????????????

mod_vvisit_counter?????87
mod_vvisit_counter?????199
mod_vvisit_counter??? ????1004
mod_vvisit_counter??? ???3356
mod_vvisit_counter?? ????????1284708

?????? ????

???? ?????? ????? ???? ??? ?? ??????? 87 ???? ???? ?? ???????? ? ??????????? ?? ??????? ?????? ??? ?? ?? ??????? ?????? ????? ? ????? ????? ??????? ?????? ? ???? ?????? ???? ???? .
????? ???? ???? ?? ??? ????????? ????? ?????? ?? ????? ??? 2661

????? ???? ???? ? ????? ??? ???? ???? ???? ?????? ????? ???? ??? ????? ?? ????. 1392 ????? ????: ?????? ??????? ???? ????