دوشنبه ، ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ ، ۰۸:۰۴

به اصفهان رو....

نوشته شده توسط  شهرام یاری
امتیاز این گزینه
(2 رأی)

سَبّاح و سیّاحِ بَحر و بّر
به صفای زنده رود آبی ندیده
و به زُلالِ آن شرابی نچشیده
از عَکسِ صَفای جویبارش، سَمّاک بِسانِ سَمَک در دریای اَزرَق، فَلَک عیان
و از لطایف و نَضارَت مُرغزارش، عُقود ثریّا و پروین،
چون شاخ نسترن و نسرین، درخشان و تابان
ریگِ روانَش مایۀ روان و رنگِ میانش کِنارۀ آسمان

خالص از خاشاک و تیرکی و صافی و روان،
چون طبع و زیرکی،
چون اشک بر روی عاشقان روان و رخشان،
چون شمع بر بالین معشوق ریزان و دُرفشان
آرزومندتر از شرابِ وصلِ نازُکان و سودمندتر از رُضابِ لعلِ یارُکان
روشن چون ضمیرِ دوستداران و پاک چون دامنِ پرهیزکاران
لطیف تر از تنِ لطیفان و خفیف تر از جانِ ظریفان
پیوسته چون عاشقی دل تنگ بَر روی اصفهان سَر گردان
و تَردامنی سَبُک سَر دَر ایّامِ بَهار به هَر سوی رَوان و دَوان
دَمی با هزار ناله و فَغان اَز جوش و گاهی اَز چَشمِ هزار چَشمۀ ریزان، پُر خروش
روزی سِپَر بر آب اَفکنده و زِرِه در پُشت
و شبی جوشن بر سینه و تیغ چو آبِ روان در مُشت
حیات بخشِ روح اَفزای
و طَرَبناکُ دل گشای به جَهتِ تَفریحِ خاطر شَکَستِگان
و سَبَبِ تَرویحِ دل خَستگان، ...
اَز رَشک هر جویی اَز آن
دَجله غَرق درعرقِ خَجله،
و اَز دیدۀ فرات، آب رَوان بَر وَجَنات،
و رودِ نیل دَر عَذاب،
و چَشمِ جیحون پُر خون،
و دل و جگر عُمان پُر اَندوه و غَمان،
و چَشمه سار دِمَشق سنگ بر سینه زَنان از شوق و عشق
کُر و اَرس خدایا به فریادرَس ...
در موسم طَیِّب:
مُتَفَرَّجاتِ بَساتین و فَضای آن، و مُتَنَزَّاتِ رَیاحین و هَوای آن
اَز رَشک:
تَبریز در تَب ریزد
و خوارزم را لرزه خیزد
و رویِ بغداد از رَنجِ غُصّه چون نارَنج یَرَقان یابد
و دَر دِل نِشابور زِلزلۀ خَفَقان آید
فی الجمله بیرونش صَحنِ جَنان
و درونش حِسَنِ آسمان؛ ...
محاسن اصفهان، ص 33 – 36 .